Contact

Route Charlemagne
Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Geschäftsbereich Route Charlemagne
Johannes-Paul-II.-Straße 1, 52064 Aachen
Fon: +49 241 432-4956
Fax: +49 241 432-4989
route-charlemagne@mail.aachen.de

Press
Fachbereich Presse und Marketing
Dr. Jutta Göricke
Haus Löwenstein, Markt 39
52062 Aachen
Fon: +49 241 432-1331
Fax: +49 241 28121
jutta.goericke@mail.aachen.de

Guided Tours
Information & Booking
Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Geschäftsbereich Route Charlemagne
Kunst- und Kulturvermittlung der Route Charlemagne
Verwaltungsgebäude Katschhof
Johannes Paul II.-Str. 1
52062 Aachen
Fon: +49 241 432-4998
Fax: +49 241 432-4989
museumspaedagogik@mail.aachen.de